Anasayfa / Güncel / YOZGAT İLİ SARIKAYA VE AYDINCIK İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI HİZMET BİNALARINDA KULLANILMAYAN ODALARIN ÇALIŞMA ODALARINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İŞİ.
İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(YOZGAT) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

YOZGAT İLİ SARIKAYA VE AYDINCIK İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI HİZMET BİNALARINDA KULLANILMAYAN ODALARIN ÇALIŞMA ODALARINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İŞİ.
İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(YOZGAT) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

YOZGAT İLİ SARIKAYA VE AYDINCIK İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI HİZMET BİNALARINDA KULLANILMAYAN ODALARIN ÇALIŞMA ODALARINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İŞİ.
İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(YOZGAT) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

Yozgat İli Sarıkaya ve Aydıncık İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binalarında Kullanılmayan Odaların Çalışma Odalarına Dönüştürülmesi İşi. yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN        :  2022/398797
1-İdarenin
a) Adı  : İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(YOZGAT) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
b) Adresi  : İL JANDARMA KOMUTANLIĞI MERKEZ/YOZGAT 66100 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT
c) Telefon ve faks numarası  :  3542121042 – 3542176199
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası :       https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı    : Yozgat İli Sarıkaya ve Aydıncık İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binalarında Kullanılmayan Odaların Çalışma Odalarına Dönüştürülmesi İşi.
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Yozgat İli Sarıkaya ve Aydıncık İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binalarında Kullanılmayan Odaların Çalışma Odalarına Dönüştürülmesi İşi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yozgat İli Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlığı Yozgat İli Aydıncık İlçe Jandarma Komutanlığı
ç) Süresi/teslim tarihi     : Yer tesliminden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi      : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 20 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 23.05.2022 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Brifing Salonu Fatih Mahallesi Polis Okulu Altı 66100 Merkez / Yozgat
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Yapım işlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde belirtilen; B/III. Grup:Bina İşleri, bina işlerinin onarımı veya ikmali yapım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Fakültelerin Mimarlık veya İnşaat Mühendisliği bölümlerinden mezun olanların diplomaları ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Hakkında Mustafa TEK

Ayrıca bakın

BARBAROS İLK OKULUNUN ÖNÜNDEKİ ÇÖPLER TEDİRGİN EDİYOR

Barbaros ilköğretim okulun önünde bulunan Sarıkaya belediyesine ait çöp konteynırları çocukları tedirgin ediyor. Özellikle kasap …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.