Anasayfa / Resmi İlanlar / İ L  A  N SARIKAYA KAYMAKAMLIĞI  MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

İ L  A  N SARIKAYA KAYMAKAMLIĞI  MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

İ L  A  N

SARIKAYA KAYMAKAMLIĞI

 MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

 

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MAL

Sıra Mah./Köy Ada Parsel Mevkii Cinsi Yüz Ölçümü (m2) Hazine Payı İmar Durumu Fiili Durumu Tahmini Bedel(TL) Geçici Teminat(TL) İhale Tarihi İhale

Saati

1 Koçak Köyü 126 55 Köyiçi Ziraat Merkezi (Taşınmazın  üzerinde herhangi bir bina bulunmamaktadır.) 4.107,11 Tam İmarsız Boş ve İşgalsiz 53.500,00 16.050,00 21.11.2019 11:00

 

           1)Yukarda vasıfları belirtilen taşınmaz mal karşısında yazılı tarih ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulüyle Sarıkaya Milli Emlak Şefliğinde yapılacak ihale ile satılacaktır.

  1. a) Satışı yapılan taşınmaz malın ihale bedeli peşin yatırılabileceği gibi, 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince taksitle de ödenebilir.
  2. b) 4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mal, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi tutulmaz.

2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

  1.  a) Geçici teminatı;(Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
  2. b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgah),
  3. c) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
  4.     d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermelerini, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan,  ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri;  Kamu Tüzel kişilerinin ise Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
  5.    e) İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

3) İhale şartnamesi mesai saati içerisinde Sarıkaya Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.

           4) İhaleye çıkarılan taşınmazlar http://www.milliemlak.gov.tr/  adresinde görülebilir.

Adres: Yenidoğan Mah. Nevzat Şener Bulvarı Hükümet Konağı Kat:2 Milli Emlak Şefliği Sarıkaya / Yozgat

TEL:(354) 772 1397

 

İLAN OLUNUR

Hakkında Mustafa TEK

Ayrıca bakın

İLAN SARIKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ            L           A           N      SARIKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Belediyemiz tarafından İlçemizin Bahçelievler Mahallesinde bulunan YENİ TERMİNAL …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir