Anasayfa / Resmi İlanlar / İLAN AKARYAKIT ALIMI

İLAN AKARYAKIT ALIMI

SARIKAYA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIKAYA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜAkaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası :2017/5189201-İdarenina) Adresi :FATİH DOĞAN 9 66650 SARIKAYA/YOZGATb) Telefon ve faks numarası :3547721013 – 3547723346c) Elektronik Posta Adresi :emniyetsarikaya@gmail.comç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/2-İhale konusu malına) Niteliği, türü ve miktarı :95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN 4250 Litre ve MOTORİN 8500 Litre Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.b) Teslim yeri :SARIKAYA İLÇE MERKEZİ (SARIKAYA BELEDİYESİ SORUMLULUK SINIRLARI) DAHİLİNDE YÜKLENİCİNİN GÖSTERECEĞİ AKARYAKIT İSTASYONLARIc) Teslim tarihi :Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, Yükleniciye yapılacak işe başlama talimatı ile ihale konusunu akaryakıt, Yüklenicinin göstereceği Sarıkaya İlçe Merkezi Belediye Sorumluluk sınırları dahilinde bulunan bayii dağıtım İstasyonlarının pompalarından idarenin araçlarının depolarına ve teknik şartnamenin EK-2 Kısmında belirtilen hizmet Binalarının jenaratörlerine ihtiyacı nispetinde peyderpey 24 saat esasına göre alınacaktır. Bu durum 31.12.2018 tarihine kadar devam edecektir.3- İhalenina) Yapılacağı yer :SARIKAYA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ LOKALİ ( ÇAY OCAĞI )b) Tarihi ve saati :03.11.2017 – 10:004. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:a) İstekli Dağıtıcı ise Akaryakıt olarak tanımlanan ürünlerin dağıtım hakkına sahip olduğuna dair 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanun Hükümlerine uygun olarak alınmış Dağıtıcı Lisansının aslı veya noter tasdikli suretini; b) İstekli Akaryakıt Pazarlama Bayii ise 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış bayi lisansının aslını veya noter tasdikli sureti4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bedeli Sarıkaya Mal Müdürlüğüne Yatırıldıktan Sonra Makbuz Karşılığında Sarıkaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Destek Büro Amirliği adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SARIKAYA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK BÜRO AMİRLİĞİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diğer hususlar:İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.                                                                                         İ-2017/20

Hakkında Mustafa TEK

Ayrıca bakın

BİR EVİM OLSUN DERKEN…

Bir evim olsun diye on beş yıl dişimden tırnağımdan artırarak para biriktirdim. Tam evin fiyatına …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.