Anasayfa / Resmi İlanlar / İLAN YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİNDEN

İLAN YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİNDEN

İÇME SUYU TESİSİ YAPTIRILACAKTIRİÇME SUYU TESİSİ YAPTIRILACAKTIRYOZGAT İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Tanap Projesi Kapsamında Saraykent-Sarıkaya Köyleri İçme Suyu Tesisi Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası :2018/134248

1-İdarenina) Adresi :ASAGI NOHUTLU MAHALLESI SAKARYA CADDESI 14 66100 YOZGAT MERKEZ/YOZGATb)

Telefon ve faks numarası :3542121048 – 3542121257c)

Elektronik Posta Adresi :ozelidare.yozgat@icisleri.gov.trç)

İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinina)

Niteliği, türü ve miktarı :Yozgat İli Sarıkaya ve Saraykent İlçelerinde 2 köye 100 m³ depolu, 1 Köye 150 m³depolu, ve 1 Köye 30 m³ biriktirmeli İçme Suyu Tesisi Yapım İşi yapılacaktır.işin süresi 230 gün olup işin en geç 31.12.2018’de bitirilmesi esastır.Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.b) Yapılacağı yer :Yozgat Saraykent İlçesine Bağlı Çiçekli, İzibüyük ve Söğütlü Köyleri. Yozgat Sarıkaya İlçesine Bağlı Yazıkaplancı Köyü.c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.ç) İşin süresi :Yer tesliminden itibaren 230 (iki yüz otuz) takvim günüdür.

3- İhalenina) Yapılacağı yer :Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi Yozgat İl Özel İdaresi İhale Odası No:14 66100/YOZGATb)

Tarihi ve saati :16.04.2018 – 14:004.

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:4.3.1. İş deneyim belgeleri:Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği, Ek-1: Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde belirtilen ve  kamu veya özel sektöre bedel içeren tek sözleşme ile taahhüt kapsamında gerçekleştirilmiş AIV  İçme-Kullanma suyu ve kanalizasyon işleri veya BIII Grubu  Bina işleri benzer iş olarak değerlendirilecektir.4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:Fakültelerin İnşaat Mühendisliği veya Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olanların diplomaları, ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi Yozgat İl Özel İdaresi İhale Odası No:14 66100/YOZGAT adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi Yozgat İl Özel İdaresi İhale Odası No:14 66100/YOZGAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diğer hususlar:İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.İ-2018/6

Hakkında Mustafa TEK

Ayrıca bakın

İLAN SARIKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz tarafından İlçemizin Bahçelievler Mahallesinde bulunan YENİ TERMİNAL BİNASININ bodrum katında bulunan 385,00 m2 lik …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.