Anasayfa / Sarıkaya / YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ ÖZELLEŞTİRME İHALESİ

YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ ÖZELLEŞTİRME İHALESİ

 

YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ ÖZELLEŞTİRME İHALESİ
T.C. YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’DE BULUNAN YOZGAT İL ÖZEL İDARESİNE AİT HİSSENİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İHALE İLANI

TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin 107.062.354,00 Tl’lik sermayesi içerisinde, Yozgat İl Özel İdaresi’nin % 3,1052 oranındaki iştirak hissesi, Yozgat İl özel İdaresi (İdare) tarafından, 4046 Sayılı Kanun hükümleri kapsamında “satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

ŞİRKETİN ADI: TARIM KREDİ YEM SANAYİİ VE TİCARET  A.Ş.

SATIŞA KONU HİSSET ORANI %:  3,1052

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL): 250.000,00

ŞARTNAME BEDELİ (TL): 500,00

SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ: 27.03.2017 SAAT 11:00

 

1- İhale, 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle, PAZARLIK USULÜ ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinden hazır bulunanların katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2- Verilen teklifler herhangi bir şartı içeremez.

3- İhaleye gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilir. Yatırım fonları ancak Ortak Girişim Grubuna dahil olarak ihaleye katılabilir. Ortak Girişim Grupları sadece yatırım fonlarından oluşmaz.

4- Teklif sahiplerinden ihaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda, geçici teminat olarak nakit veya banka teminat mektubu alınacaktır.

5- İhaleye katılabilmek için İhale Şartname ve eklerinin alınması zorunludur. Ortak Girişim Grubu üyelerinden birisinin İhale Şartnamesi alması yeterlidir.

Yukarıdaki tabloda belirtilen Şartname bedeli:

Yozgat İl Özel İdaresinin; T.C. Ziraat Bankası Yozgat Merkez Şube Müdürlüğü’ndeki Tr92 0001 000 2573 2935 786-5004 veya Vakıflar Bankası Yozgat Şube Müdürlüğü nezdindeki Tr36000 1500 15800 7293643179 nolu hesaplarından birine, ihale katılacak olan gerçek kişi veya tüzel kişi veya Ortak Girişim Grubunun adının veya üyelerinden birinin isminin de açıkça belirtildiği “Yozgat İl Özel İdaresi’nin Tarım Kredi Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş.’deki hisse satış Şartname Bedeli” ifadesini içerir şekilde yazılarak, banka dekontu ile Yozgat İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü veya Encümen Müdürlüğü’ne müracaat edilmesi halinde, ihale şartnamesi temin edilebilecektir. İhale şartnamesini ve eklerini almak için ödenen bedeller her ne suretle olursa olsun iade edilmez.

6- Teklifler Türk Lirası olarak alınacak ve ihale Türk Lirası üzerinden sonuçlandırılacaktır.

7- Teklifler, İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlayıp, yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar, İdarenin aşağıda belirtilen adresine teslim edilmiş olacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdareye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8- İdare, İhale işlemlerini 4046 Sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. İdare; ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe katar uzatmakta serbesttir. B uhusus son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

9- Satışa konu hissenin yabancı uyruklu kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere devri yürürlükteki doğrudan yabancı yatırımlar kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup, olmadığını, yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde önceden araştırmakla yükümlüdürler.

10- Özelleştirme işlemleri; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 4108 Sayılı kanunla değişik geçici 12. Maddesi gereğince Katma Değer Vergisinden ve 4046 Sayılı Kanunun 27. Maddesi gereğince her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

11- İhaleye ait bilgiler, 0354 212 1048 – 0354 212 1037 (Mali Hizmetler Müdürlüğü 1130 veya Encümen Müdürlüğü 1170 dahili numaralı telefonlardan) ve www.yozgatozelidare.gov.tr. Adresinden alınabilir.

12- Teklifler yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar, A. Nohutlu Mah. Sakarya Caddesi İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binasında bulunan Evrak Kayıt Servisine, (Teslim Alma Tutanağı Karşılığında) elden veya posta yolu ile teslim edilmesi zorunludur. Posta yolu ile teslimde her ne sebeple olursa olsun, meydana gelecek gecikme halinde, teklifler değerlendirmeye alınmaz ve İDARE’ye  sorumluluk yüklenemez.

 

Hakkında Mustafa TEK

Ayrıca bakın

ERDOĞAN’IN 24 KASIM
ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI

Karayakup Kasabası Belediye Başkanı A.Dursel Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yayınladığı mesajında tüm öğretmenlerin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir