Anasayfa / Resmi İlanlar / İLAN SARIKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN SARIKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

ÖN ÖDEMELİ ELEKTRONİK KARTLI SU SAYACI SATIN ALINACAKTIR
SARIKAYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ÖN ÖDEMELİ ELEKTRONİK KARTLI SU SAYACI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2017/273663
1-İdarenin
a) Adresi :FATIH MAHALLESI NEVZAT SENER BULVARI 1 66650 SARIKAYA/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası :3547721076 – 3547721850
c) Elektronik Posta Adresi :sarikaya@sarikayabelediyesi.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :2000 ADET ÖN ÖDEMELİ ELEKTRONİK KARTLI SU SAYACI VE ALINACAK OLAN HER ELEKTRONİK KARTLI SU SAYACI BAŞINA 1 ADET ABONE KARTI VERİLECEKTİR.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :SARIKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU İŞLERİ ŞEFLİĞİ
c) Teslim tarihi :SU SAYAÇLARI ALIMI İLK ETAPTA 200 ADET ALINACAK OLUP DAHA SONRA İDARENİN İHTİYACINA BİNAEN PEYDERPEY ALIMLAR GERÇEKLEŞECEKTİR. BÜTÜN ALIMLAR İDARENİN İSTEK VE İHTİYACINA GÖRE PEYDERPEY PARTİLER HALİNDE YAPILACAKTIR.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :SARIKAYA BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati :03.07.2017 – 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
Aday ve istekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi
Adayın ve isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına düzenlenen kapasite raporu
Adayın ve isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi
Üretici firma ile yapılan bayilik sözleşmesi
4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
ALINACAK SAYAÇLAR TESLİM TESELLÜM TUTANAĞI KARŞILIĞINDA ALINACAK OLUP ALINAN SAYAÇLAR İDARE PERSONELİ TARAFINDAN MONTAJI YAPILACAKTIR. MONTAJ DURUMUNDA SAYAÇLARDA ARIZA ÇIKMASI VEYA MONTAJDAN SONRA 2 YIL İÇERİSİNDE SAYAÇTA TEKNİK BİR ARIZA OLMASI DURUMUNDA KULLANICI HATASI HARİÇ DİĞER ARIZALAR YÜKLENİCİ FİRMA VEYA ÜRETİCİ FİRMA GEREKLİ TAMİRAT VEYA DEĞİŞİKLİĞİ YAPACAK VE BEDELSİZ OLARAK İDAREYE TESLİM TESELLÜM TUTANAĞI KARŞILIĞINDA TESLİM EDECEKTİR.
4.3.4.
4.3.4.1. Standarda ilişkin belgeler:
BELEDİYEMİZ TARAFINDAN 2015 YILINDA YAPILAN İHALE SONUCUNDA ALINAN SU SAYAÇLARINA UYUMLU OLMASI GEREKMEKTEDİR.
4.3.4.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
BELEDİYEMİZ TARAFINDAN İHALE YOLUYLA SATIN ALINAN VE İLÇEMİZDE BULUNAN SU SAYAÇ ABONELERİNDE KULLANILAN SU SAYAÇLARI MEVCUT OLUP ALINACAK SAYAÇLARIN AYNI ÖZELLİKTE OLMASI GEREKMEKTEDİR. YENİ ALINACAK SAYAÇLARIN MARKA VE MODEL FARKLILIĞI OLMASI DURUMUNDA YENİ SAYAÇLARIN KULLANILMASI İÇİN TÜM ALT YAPI İŞLEMLERİ (BELEDİYENİN KULLANDIĞI SAYAÇLARA, KİOKS CİHAZINA, BELEDİYENİN KULLANDIĞI YAZILIM PROGRAMA YÜKLEME CİHAZLAMA VB.)YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN HİÇ BEDEL TALEBİNDE BULUNULMADAN YAPILACAKTIR. YENİ SAYAÇLARIN ALT YAPIMI İÇİN TÜM MAL MALZEME VE İŞÇİLİK BEDELLERİ SAYAÇ FİYATLARINA DAHİL EDİLECEK OLUP EK BİR ÜCRET ÖDEMESİ YAPILMAYACAKTIR.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
HER TÜRLÜ ELEKTRONİK SU SAYACI ALIMI BENZER İŞ SAYILACAKTIR.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir )oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı SARIKAYA BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SARIKAYA BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Av. Ömer AÇIKEL
İ-2017/9 Belediye Başkanı

Hakkında Mustafa TEK

Ayrıca bakın

İLAN SARIKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ            L           A           N        SARIKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemizin Yenidoğan Mahallesinde (Ilısu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir