Anasayfa / Resmi İlanlar / İLAN SARIKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEMEL EĞİTİM KURUMLARI KÖMÜR ALIMI

İLAN SARIKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEMEL EĞİTİM KURUMLARI KÖMÜR ALIMI

İlan Bilgileri
İlan Süresi : 21
Yasal Kapsam : 13 b/3
Kalan Süre : İlanınızın yayımlanması için kalan süre 4 gündür.
2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEMEL EĞİTİM KURUMLARI KÖMÜR ALIMI
SARIKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEMEL EĞİTİM KURUMLARI KÖMÜR ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2016/402277
1-İdarenin
a) Adresi :YENIDOGAN MAH. HÜKÜMET KONAGI 1 66650 SARIKAYA/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası :3547724406 – 3547721389
c) Elektronik Posta Adresi :sarikaya66@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :SARIKAYA MERKEZ, KASABA VE KÖYLERİNDE BULUNAN TEMEL EĞİTİM KURUMLARINA 52 TON 1. Tip Kömür 10- 20 mm (max.%10 tolerans), 224 TON 2. Tip kömür 21-70 mm (max.%10 tolerans), 154 TON 3. Tip kömür 71-120 mm (%10 tolerans) KÖMÜR ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :SARIKAYA MERKEZ, KASABA VE KÖYLERİNDE BULUNAN TEMEL EĞİTİM KURUMLARI DAĞITIM LİSTESİ SARIKAYA İLÇESİ KÖY VE KASABALAR MESAFE CETVELİ SIRA NO İLÇE KÖY/ KASBA ADI MESAFE 1 SARIKAYA Akbenlıcıftlıgı 18 2 SARIKAYA Azapbaşlı 26 3 SARIKAYA Babayağmur Kasabası 20 4 SARIKAYA Dogansaray 12 5 SARIKAYA Erbek 28 6 SARIKAYA Hisarbey 30 7 SARIKAYA Kadıgüllü 22 8 SARIKAYA Kadılı 9 9 SARIKAYA Küçük Calagıl 16 10 SARIKAYA Söylemez 11 11 SARIKAYA Tepedogan 15 12 SARIKAYA Yukarı Sarıkaya Kasabası 20 13 SARIKAYA Karayakup kasabası 6
c) Teslim tarihi :SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRAKİ İLK İŞ GÜNÜNDEN İTİBAREN 30 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE DAĞITIM YAPILACAKTIR.CUMARTESİ VE PAZAR GÜNLERİ TESLİM ALMA İŞLEMİ OLMAYACAKTIR.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :SARIKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
b) Tarihi ve saati :31.10.2016 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1- Torba parça kömür için, teklif edilecek kömüre ait, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden alınacak uygunluk izin belgesi ve ithal ürünler için ithalatın yapıldığı ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden alınmış kömürün Türkiye’de satışında sakınca olmadığına dair satış izin belgesi ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden 2016 yılı için alınmış olan katı yakıt satış izin belgesi alınması zorunludur.
2- İstekliler teklif edilen torba parça kömüre ait 2016 yılı içerisinde İl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden alınmış analiz raporunun aslı veya noter onaylı suretini idareye ibraz etmek zorundadırlar.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
1- Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
2- Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite raporu
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kömür satışına ilişkin her türlü belge iş deneyim belgesi olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı SARIKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SARIKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
İ-2016/19

Hakkında Mustafa TEK

Ayrıca bakın

SARIKAYA İLÇESİ FUTBOL SAHASI ÇEVRESİ TARTAN PİST, ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE BAKIM ONARIM İŞİYOZGAT GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

SARIKAYA İLÇESİ FUTBOL SAHASI ÇEVRESİ TARTAN PİST, ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE BAKIM ONARIM İŞİ YOZGAT GENÇLİK …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir