Anasayfa / Resmi İlanlar / İLAN BETON PARKETAŞ VE BORDÜR SATIN ALINACAKTIR

İLAN BETON PARKETAŞ VE BORDÜR SATIN ALINACAKTIR

BETON PARKETAŞ VE BORDÜR SATIN ALINACAKTIR
SARIKAYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2017 YILI BETON, KİLİT VE ALTIGEN PARKETAŞ VE BORDÜR ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2017/463902
1-İdarenin
a) Adresi :FATIH MAHALLESI NEVZAT SENER BULVARI 1 66650 SARIKAYA/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası :3547721076 – 3547721850
c) Elektronik Posta Adresi :sarikaya@sarikayabelediyesi.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :18000 M2 8 CM RENKLİ KİLİTLİ PARKETAŞ ALIMI 18000 M2 8 CM RENKSİZ KİLİTLİ PARKETAŞ ALIMI 15000 M2 8 CM ALTIGEN RENKSİZ PARKETAŞ ALIMI 10000 M2 8 CM ALTIGEN RENKLİ PARKETAŞ ALIMI 8000 MT 15*30*50 CM RENKLİ YOL BORDÜR ALIMI ( NAKLİYE DAHİL)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖSTERECEĞİ YOLLARA VEYA DEPOYA YÜKLENİCİ TARAFINDAN NAKLEDİLECEKTİR.
c) Teslim tarihi :BU SÖZLEŞMEYE MÜTEAKİP 365 GÜNDÜR.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :SARIKAYA BELEDİYESİ HİZMET BİNASI
b) Tarihi ve saati :19.10.2017 – 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a)istekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi
b) isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu
c) isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi
ç)istekli adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi
d) isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatcı oldugunu gösteren belgeler.
4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
İLÇEMİZE NAKLİYESİ YAPILAN PARKE TAŞ VE BORDÜRLERİN ARAÇ ÜZERİNDE KONTROLDE VEYA İNDİRME TAMAMLANDIKTAN SONRA ALINAN MALLARDA UYGUN OLMAYAN TAŞLAR TESPİT EDİLMESİ ( KIRIK, BOZUK, ÖLÇÜSÜZ VB) DURUMDA YÜKLENİCİ YIKILAN MALLARIN TAMAMINI TÜM MASRAFLARI KENDİSİ TARAFINDAN KARŞILANMASI KAYDIYLA KALDIRIP NAKLİYESİNİ YAPACAK VE ALINAN TAŞLAR KABUL EDİLMEYECEKTİR. SÖZ KONUSU TAŞLAR YOLA DÖŞENDİKTEN SONRA BOZUK OLDUĞU TESPİT EDİLMESİ DURUMUNDA DA SÖKÜM YÜKLEME NAKLİYE VE UYGUN TAŞLARIN İSE YENİDEN YOLLARA DÖŞENMESİ MALİYETİ YÜKLENİCİ TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.her türlü beton parketaş bordür alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sarıkaya Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü İhale birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SARIKAYA BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE SERVİSİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Av.Ömer AÇIKEL
Belediye Başkanı İ-2017/17

Hakkında Mustafa TEK

Ayrıca bakın

BİR EVİM OLSUN DERKEN…

Bir evim olsun diye on beş yıl dişimden tırnağımdan artırarak para biriktirdim. Tam evin fiyatına …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.