Anasayfa / Resmi İlanlar / İLAN KARAYAKUP BELEDİYESİNDEN AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

İLAN KARAYAKUP BELEDİYESİNDEN AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIRAKARYAKIT SATIN ALINACAKTIRKARAYAKUP BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ2018 YILI EURO DİZEL MOTORİN AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası :2017/6226801-İdarenina) Adresi :BELEDİYE HİZMET BİNASI BELEDİYE BULVARI 81 66680 SARIKAYA/YOZGATb) Telefon ve faks numarası :3547988001 – 3547988079c) Elektronik Posta Adresi :karayakupbelediyesi@gmail.comç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/2-İhale konusu malına) Niteliği, türü ve miktarı :98.000LT EURO DİZEL MOTORİN ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.b) Teslim yeri :Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 5(beş) iş günü içerisinde peyder pey 31.12.2018 tarihine kadardır.c) Teslim tarihi :Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 5(beş) işgünü içerinde peyderpey 31.12.2018 tarihine kadardır.3- İhalenina) Yapılacağı yer :KARAYAKUP BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTI SALONUb) Tarihi ve saati :25.12.2017 – 11:004. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:A)İstekli bir “akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu “ise  Enerji piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,B)İstekli bir “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu’nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,C)İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik BelgesiD)İsteklinin bağlı bulunduğu belediyeden almış olduğu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İzin belgesi.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. a)İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesib)İsteklinin üyesi olduğu Meslek Odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi ,c)İsteklinin kayıtlı olduğu Meslek Odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,d)İsteklini kayıtlı olduğu Meslek Odası tarafından istekli adına düzenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi,e)İsteklinin alım konusu  malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belge.4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:4.4.1.HERTÜRLÜ AKARYAKIT ALIMI BELGELERİ5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı KARAYAKUP BELEDİYESİ FEN İŞLERİ adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KARAYAKUP BELEDİYESİ FEN İŞLERİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diğer hususlar:İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.                                                                İ-2017/29                                                                                 A.Dursel ERDOĞAN                                                                                   Belediye Başkanı

Hakkında Mustafa TEK

Ayrıca bakın

İLAN SARIKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ            L           A           N        SARIKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemizin Yenidoğan Mahallesinde (Ilısu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir