Anasayfa / Resmi İlanlar / İLAN KEMALLI KÖYÜ MUHTARLIĞINDAN

İLAN KEMALLI KÖYÜ MUHTARLIĞINDAN

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANITAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kemallı Köy Köy tüzel kişiliğine ait aşağıdaki listede ilçesi, Köyü ada/parsel numarası , muhammen bedeli , geçici teminatı yazılı taşınmazlar Kemallı köyünde Köy heyeti huzurunda açık ilhale usulü ile peşin bedelle mülkiyet satışı yapılacaktır. İhale 22.08.2019 tarihinde köyümüzde bulunan köy düğün salonunda toplanacak köy muhtarı ve heyeti tarafından yapılacaktır. İstekliler , Şartnemenin 2. Maddesinde yazılı “ İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları” sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler; Kimlik bilgisi İkametgah belgesi  Kemallı köyüne kayıtlı  olan bütün vatandaşlar ihaleye girebilir. İhaleye iştirak edecek olanlar 500 TL karşılığında ihale evrakı alabilir Almak zorundadırlar. İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz. İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek mebla rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.  Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12:00’ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan Köy İhtiyar Heyeti Başkanlığına ( Kemallı Köyünde ) verilmesi şarttır. Bu saaten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz. Satış evraklarında belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır.  Ihalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış evraklarına aykırı bir talepte bulunamazlar. Satıştan mütevvelik bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri , tapu harçları, alım satım giderleri, K.D.V., Gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresi tarafından ödenecektir.  İhale Komisyonu ( Kemallı Köy Köy İhtiyar Heyeti) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbestir. İhtiyer Heyeti’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise ; ita amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi , İta Amiri’nin ihaleyi onaylamamsı halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddasında bulunamaz.  İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. İlan olunur.

Hakkında Mustafa TEK

Ayrıca bakın

ilan SARIKAYA BELEDİYESİnden

MICIR ,PMT VE ELEK ALTI SATIN ALINACAKTIR SARIKAYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILI MICIR …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir