Anasayfa / Güncel / İLAN 2022 YILI 8 CM LİK KİLİTLİ PARKE TAŞI VE BORDÜR ALIM İŞİ KARAYAKUP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLAN 2022 YILI 8 CM LİK KİLİTLİ PARKE TAŞI VE BORDÜR ALIM İŞİ KARAYAKUP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2022 YILI 8 CM LİK KİLİTLİ PARKE TAŞI VE BORDÜR ALIM İŞİ

KARAYAKUP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2022 YILI 8 CM LİK KİLİTLİ PARKE TAŞI VE BORDÜR ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2022/895576
1-İdarenin
a) Adı : KARAYAKUP BELEDİYESİ
b) Adresi : BELEDİYE HİZMET BİNASI BELEDİYE BULVARI 81 66680 SARIKAYA/YOZGAT
c) Telefon ve faks numarası : 3547988001 – 3547988079
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2022 YILI 8 CM LİK KİLİTLİ PARKE TAŞI VE BORDÜR ALIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : 2.230M2 (8 CMLİK KİLİTLİ PARKE TAŞI VE BORDÜR ALIMI)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : BELEDİYEMİZ FEN İŞLERİNİN GÖSTERİLECEĞİ YERLERE NAKLEDİLECEKTİR.
ç) Süresi/teslim tarihi : BU SÖZLEŞMEYE MÜTEAKİP 60 GÜNDÜR.
d) İşe başlama tarihi : SÖZLEŞME İMZALANDINTAN HEMEN SONRA

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.09.2022 – 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : KARAYAKUP BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTI SALONU
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
  4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

a)İstekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi

b)isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu

c)İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi

d)istekli adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi

e)İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici 

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Beldemize nakliyesi yapılan parke taş araç üzerinde kontrolde veya indirme tamamlandıktan sonra alınan mallarda uygun olmayan taşlar tespit edilmesi(kırık,bozuk,ölçüsüz vb.) durumunda yüklenici yıkılan malların tamamını tüm masrafları kendisi tarafından karşılanması kaydıyla kaldırıp nakliyesini yapacak ve alınan taşlar kabul edilmeyecektir. söz konusu taşlar yola döşendikten sonra bozuk olduğu tespit edilmesi durumunda da söküm yükleme nakliye ve uygun taşların ise yeniden yollara döşenmesi maliyeti yüklenici tarafından karşılanacaktır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Hertürlü beton kilitli parketaş  alım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
  6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.
  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Hakkında Mustafa TEK

Ayrıca bakın

SÜNNET ŞÖLENİ

İlçemiz Sarıkaya’da  Sarıkaya Belediyesi ile Yozgat Sarıkayalılar Derneği tarafından ortaklaşa sünnet şöleni düzenlendi. İlçede büyük …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.