Anasayfa / Güncel / İLAN 2023 YILI KARAYAKUP BELEDİYESİ KİLİTLİ PARKE TAŞI VE BORDÜR ALIM İŞİKARAYAKUP BELEDİYESİ

İLAN 2023 YILI KARAYAKUP BELEDİYESİ KİLİTLİ PARKE TAŞI VE BORDÜR ALIM İŞİKARAYAKUP BELEDİYESİ

2023 YILI KARAYAKUP BELEDİYESİ KİLİTLİ PARKE TAŞI VE BORDÜR mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/110631
1-İdarenin
a) Adı : KARAYAKUP BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : BELEDİYE HİZMET BİNASI BELEDİYE BULVARI 81 66680 SARIKAYA/YOZGAT
c) Telefon ve faks numarası : 3547988001 – 3547988079
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2023 YILI KARAYAKUP BELEDİYESİ KİLİTLİ PARKE TAŞI VE BORDÜR
b) Niteliği, türü ve miktarı : 4000 m2 8CM Kilitli Parke Taşı ve 958 m bordür alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : KARAYAKUP BELEDİYESİ FEN İŞLERİNİN GÖSTERECEĞİ YOLLARA VEYA DEPOYA YÜKLENİCİ TARAFINDAN NAKLEDİLECEK
ç) Süresi/teslim tarihi : MAL ALIMINA SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRA 10 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE BAŞLANACAK OLUP İDARENİN İHTİYACINA BİNAEN ALIMLAR PEYDERBEY 31.07.2023 TARİHİNE KADAR TAMAMLANACAKTIR
d) İşe başlama tarihi : 10 iş günü içinde başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 28.02.2023 – 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : KARAYAKUP BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTI SALONU
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
  4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

a)İstekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi

b)isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu

c)İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi

d)istekli adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi

e)İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatcı olduğunu gösteren belgeler

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
hertürlü beton parketaş bordür alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
  6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Hakkında Mustafa TEK

Ayrıca bakın

GENÇLİK MERKEZİ AÇILDI

Sarıkaya Belediye Başkanı Av. Ömer Açıkel’in ilçemize kazandırdığı birçokhizmetin şimdilik sonuncusu olan T.C. Sarıkaya Belediyesi …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.