Anasayfa / Resmi İlanlar / İLAN SARIKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İLAN SARIKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

İlan Süresi : 21
Yasal Kapsam : 13 b/3
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 361.481,00 – 1.656.600,00
Ortak Alım : Hayır
Sınır Değer : İhalenin yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısına eşit ya da üstünde
Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı : Hayır – 12.06.2015 tarihi ile devreye giren yönetmelik sonrası gelen ilanlarda sadece sınır değer bilgisi için anlam ifade etmektedir.
E-İhale : Hayır

 

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

SARIKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2019/2020 ÖGRETIM YILINDA 09/09/2019 TARIHI ILE 19/06/2020 TARIHLERI ARASINDA 688 ÖGRENCININ 47 KÖYDEN 60 ARAÇLA 10 TASIMA MERKEZI ILK/ORTAOKULUNA TASINMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/366937

1-İdarenin

a) Adresi : YENIDOGAN MAH. HÜKÜMET KONAGI 1 66650 SARIKAYA/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3547724406 – 3547721389
c) Elektronik Posta Adresi : sarikaya66@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2019/2020 ÖGRETIM YILINDA 09/09/2019 TARIHI ILE 19/06/2020 TARIHLERI ARASINDA 688 ÖGRENCININ 47 KÖYDEN 60 ARAÇLA 10 TASIMA MERKEZI ILK/ORTAOKULUNA TASINMASI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : SARIKAYA İLÇESİNE BAĞLI 47 KÖYDEN 688 ÖĞRENCİNİN MERKEZ Ş.METİN ASLAN İLK/ORTAOKULU, AZAPBAŞLI ŞHBK İLK/ORTAOKULU, BABAYAĞMUR İLK/ORTAOKULU, ERBEK İLK/ORTAOKULU, HİSARBEY İLK/ORTAOKULU, KADIGÜLLÜ ŞHA İLK/ORTAOKULU, KADILI CUMHURİYET İLK/ORTAOKULU, KARAYAKUP İLK/ORTAOKULU, K. ÇALAĞIL ŞSB İLK/ORTAOKULU, YUKARISARIKAYA İLK/ORTAOKULUNA TAŞINMASI İŞİ.
c) Süresi : İşe başlama tarihi 09.09.2019, işin bitiş tarihi 19.06.2020

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : SARIKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
b) Tarihi ve saati : 22.08.2019 – 10:00
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Her türlü insan taşımacılığı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SARIKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

. İhaleye konusu iş 181 iş günü üzerinden ihale edilmekle birlikte, üzerine ihale yapılan istekliye yapılacak olan işe başlama tebligatı sonucu işe başlanacak ve ilgiliye taşıma yapılan gün kadar ödeme yapılacaktır. Aynı güzergâhtaki öğrencileri taşınmak üzere birden fazla araç ile sözleşme yapılmış ise ve öğrenci sayısında her hangi bir nedenle araç kapasitesi kadar azalma olursa veya başka bir nedenden dolayı herhangi bir hattın iptalinin idarece gerekli görülmesi durumunda, taşıma yapan araçlardan aşağıda belirtilen kriterler göz önünde bulundurularak idare tarafından tespit edilecek aracın sözleşmesi iptal edilerek, kalan araçlarla taşıma yapılır. Hattı iptal edilen yüklenici bu durum karşısında hiçbir hak talep edemez.

 

Hakkında Mustafa TEK

Ayrıca bakın

İLAN SARIKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz tarafından İlçemizin Bahçelievler Mahallesinde bulunan YENİ TERMİNAL BİNASININ bodrum katında bulunan 385,00 m2 lik …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.