Anasayfa / Resmi İlanlar / İLAN SARIKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLAN SARIKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIRARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIRSARIKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIKÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİN ÜCRETSİZ TAŞIMALI EĞİTİM KAPSAMINDA 2018-2019 YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası :2018/3893661-İdarenina) Adresi         :YENIDOGAN MAH. HÜKÜMET KONAGI 1 66650 SARIKAYA /YOZGATb) Telefon ve faks numarası :3547724406 – 3547721389c) Elektronik Posta Adresi :sarikaya66@meb.gov.trç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/2-İhale konusu hizmetina) Niteliği, türü ve miktarı :ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİN ÜCRETSİZ TAŞIMALI EĞİTİM KAPSAMINDA 2018-2019 YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA HİZMETİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.b) Yapılacağı yer :2018/2019 Eğitim Öğretim Yılında; İlçe Merkezi mahallelerden ve Kadılı Köyündeki Özel Eğitime İhtiyacı olan 13 öğrencinin 1 Araç ve 1 Rehber Personel ile 180 gün Şehit Metin Aslan İlköğretim Okulu ve Barbaros İlkokul/Ortaokul ile Şehit Erhan Ülkü Mesleki Teknik Anadolu Lisesine taşınması işi.c) Süresi :İşe başlama tarihi 17.09.2018, işin bitiş tarihi 14.06.20193- İhalenina) Yapılacağı yer :SARIKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜb) Tarihi ve saati :16.08.2018 – 10:004. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak ( SRC-2 veya daha üstü )Ticari Araç Kullanım Belgesi veya onaylı fotokopisi,Araç Trafik Sigortası veya onaylı fotokopisi,Araç Koltuk Sigortası veya onaylı fotokopisi,Araç Ruhsatı veya onaylı fotokopisi, Aracı Kullanacak Şoför Ehliyet Belgesi veya onaylı fotokopisi,Araç Kiralık ise  İhale Tarihinden İtibaren – 14 Haziran 2019 tarihlerini Kapsayan Noter Onaylı Araç Kiralama Sözleşmesi,4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:4.4.1.Bu ihalede,  benzer iş olarak,  kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel sektörde,  öğrenci veya personel taşımacılığı ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında değerlendirilecektir.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı SARIKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SARIKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBE MÜDÜRÜ ODASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diğer hususlar:İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.                      İ-2018/18

Hakkında Mustafa TEK

Ayrıca bakın

T.C. SARIKAYA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2023/6 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Örnek No:55* T.C. SARIKAYA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2023/6 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.