Anasayfa / Resmi İlanlar / İLAN SARIKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLAN SARIKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN

SARIKAYA MERKEZ, KASABA VE KÖYLERİNDE BULUNAN TEMEL EĞİTİM KURUMLARINA KÖMÜR ALIM İHALESİSARIKAYA MERKEZ, KASABA VE KÖYLERİNDE BULUNAN TEMEL EĞİTİM KURUMLARINA KÖMÜR ALIM İHALESİSARIKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIKSARIKAYA MERKEZ, KASABA VE KÖYLERİNDE BULUNAN TEMEL EĞİTİM KURUMLARINA KÖMÜR ALIM İHALESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası :2018/3855511-İdarenina) Adresi :YENIDOGAN MAH. HÜKÜMET KONAGI 1 66650 SARIKAYA/YOZGATb) Telefon ve faks numarası :3547724406 – 3547721389c) Elektronik Posta Adresi :sarikaya66@meb.gov.trç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/2-İhale konusu malına) Niteliği, türü ve miktarı :SARIKAYA MERKEZ VE KÖYLERİNDE BULUNAN TEMEL EĞİTİM KURUMLARINA 110 TON 1. Tip FINDIK Kömür 10- 20 mm (max.%10 tolerans), 206 TON 2. Tip CEVİZ kömür 21-70 mm (max.%10 tolerans) ,124 TON 3. Tip PORTAKAL kömür 71-120 mm(%10 tolerans) KÖMÜR ALIMIAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.b) Teslim yeri :SARIKAYA MERKEZ, KASABA VE KÖYLERİNDE BULUNAN TEMEL EĞİTİM KURUMLARI DAĞITIM LİSTESİ SARIKAYA İLÇESİ KÖY VE KASABALAR MESAFE CETVELİ SIRA NO İLÇE KÖY/ KASBA ADI MESAFE 1 SARIKAYA Azapbaşlı 26 2 SARIKAYA Babayağmur Kasabası 20 3 SARIKAYA Erbek 28 4 SARIKAYA Hisarbey 30 5 SARIKAYA Kadıgüllü 22 6 SARIKAYA Kadılı 9 7 SARIKAYA Küçük Calagıl 16 8 SARIKAYA Tepedogan 15 9 SARIKAYA Yukarı Sarıkaya Kasabası 20 10 SARIKAYA Karayakup kasabası 6c) Teslim tarihi :SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRAKİ İLK İŞ GÜNÜNDEN İTİBAREN 30 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE DAĞITIM YAPILACAKTIR.CUMARTESİ VE PAZAR GÜNLERİ TESLİM ALMA İŞLEMİ OLMAYACAKTIR.3- İhalenina) Yapılacağı yer :SARIKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜb) Tarihi ve saati :31.08.2018 – 10:004. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:İhaleye iştirak edecek isteklilerin, aşağıda sıralanan belgelerden durumlarına uygun olan belgeyi ilgili kurum ya da kuruluşlardan alarak, ihale esnasında tekliflerinin ekinde sunmaları gerekir.- İthalatçı ise, İthalatçı Kayıt Belgesini (ithalatçı tarafından fotokopisi onaylı),- Üretici ise, Uygunluk İzin Belgesini (üretici tarafından fotokopisi onaylı),- Dağıtıcı ise, herhangi bir ilde alınmış Dağıtıcı Kayıt Belgesini,- Satıcı ise, herhangi bir ilde alınmış Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesini (satıcı tarafından fotokopisi onaylı).İstekliler teklif edilen torba parça kömüre ait   2018 yılı içerisinde İl Çevre ve Şehircilik İl   Müdürlüklerinden alınmış analiz raporlarının ( her tür kömür için ayrı ayrı alınmış analiz raporu sunulacaktır.) aslı veya noter onaylı suretini ihale esnasında sunduğu zarf içerisinde idareye ibraz etmek zorundadırlar. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğu, satıcısı olduğu firma tarafından adına düzenlenmiş belge aslının ibrazı ile anlaşılır.İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğu aşağıda belirtilen belgelerin asıllarının ibrazı ile anlaşılır:İstekli adına düzenlenmiş Sanayi Sicil Belgesi,İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalatçı Belgesi,İsteklinin alım konusu malı ürettiğine dair  mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen isteklinin imalatçı veya üretici olduğunu gösterir belge veya belgeler,4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:4.4.1.Kömür  satışına ilişkin her türlü belge iş deneyim belgesi olarak kabul edilecektir.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı SARIKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SARIKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer hususlar:İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. İ-2018/17

Hakkında Mustafa TEK

Ayrıca bakın

ilan SARIKAYA BELEDİYESİnden

MICIR ,PMT VE ELEK ALTI SATIN ALINACAKTIR SARIKAYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILI MICIR …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir