Anasayfa / Resmi İlanlar / İLAN SARIKAYA KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

İLAN SARIKAYA KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

 

 

İ L  A  N

SARIKAYA  KAYMAKAMLIĞI

Milli Emlak Şefliği

 

 

S.

NO

 

MAH./KÖY

 

MEVKİİ

 

VASFI

 

PAFTA

 

ADA

 

PARSEL

İMAR DURUMU

Y.ÖLÇÜMÜ

(M2)

TAH.  BEDELİ

(TL)

G.TEMİNAT

(TL)

İ.TARİHİ

İ. SAATİ

1

Koçcağız Köyü

Kuzuluk

Hamtoprak

İ34c19a

641

İmarsız

30.400,00

45.600,00

13.680,00

03.03.2021

10:30

2

Cumhuriyet Mah.

Arsa

26 30 Z B

45

29

Konut Alanı

89,66

33.500,00

10.050,00

03.03.2021

10:45

 

           

           1)Yukarda vasıfları belirtilen taşınmaz mallar  karşılarında yazılı tarih ve saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulüyle Sarıkaya Milli Emlak Şefliğinde belirtilen gün ve saatlerde  (Hükümet Konağı 2. Kat Milli Emlak Şefliği odası) toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacak ihale ile satılacaktır.

  1. a) Satışı yapılan taşınmaz malın ihale bedeli peşin yatırılabileceği gibi, 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince taksitle de ödenebilir. 
  2. b) 4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi tutulmaz.
  3. c) Cumhuriyet Mahallesi 45 ada 29 parselde bulunan taşınmazın 10,51 m2 yola terki bulunmaktadır.

           2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

  1. a) Geçici teminatı;(Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
  2. b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgah),
  3. c) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
  4. d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermelerini,(Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri;  Kamu Tüzel kişilerinin ise Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
  5. e) İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

           3)  İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.          

           4) İhale şartnameleri mesai saati içerisinde  Sarıkaya Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.                                                                                                                         

           5) İhaleye çıkarılan taşınmazlar http://www.milliemlak.gov.tr/   adreslerinden görülebilir.

                Adres: Yenidoğan Mah. Nevzat Şener Bulvarı Hükümet Konağı Kat:2 Milli Emlak Şefliği Sarıkaya / Yozgat

TEL:(354) 772 1397

                                                                                                                                                                           

İLAN OLUNUR.

 

Hakkında Mustafa TEK

Ayrıca bakın

ilan SARIKAYA BELEDİYESİnden

MICIR ,PMT VE ELEK ALTI SATIN ALINACAKTIR SARIKAYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILI MICIR …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir