Anasayfa / Resmi İlanlar / SARIKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ELEKTRONİK DENETLEME (KGYS-EDS) SİSTEMLERİ KURULUMU VE 7 YIL SÜRE İLE İŞLETTİRİLMESİ İŞİNE AİT İHALE İLANI

SARIKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ELEKTRONİK DENETLEME (KGYS-EDS) SİSTEMLERİ KURULUMU VE 7 YIL SÜRE İLE İŞLETTİRİLMESİ İŞİNE AİT İHALE İLANI

SARIKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

ELEKTRONİK DENETLEME (KGYS-EDS) SİSTEMLERİ KURULUMU VE 7 YIL SÜRE İLE İŞLETTİRİLMESİ İŞİNE AİT İHALE İLANI

 

Sarıkaya Belediyesi Elektronik Denetleme (KGYS-EDS) Sistemleri Kurulumu ve 7 yıl süre ile işlettirilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35 inci maddesinin [a] bendine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-idarenin

 1. a) Adresi:Fatih Mah. Belediye Başkanlığı Binası Sarıkaya YOZGAT
 2. b) Telefon ve faks numarası:+90 (354) 772 18 49 / +90 (354) 772 18 50
 3. c) Elektronik Posta Adresi:info@sarikayabel.tr

2-İhale konusu işin; a) Niteliği, türü ve miktarı: EDS-KGYS sistemlerinin kurulumu ve 7 yıl süre ile işletilmesi

 1. b) İşin yapım süresi: Yüklenici, yer teslim tarihini takip eden azami yüz elli (150) takvim günü içinde Elektronik Denetleme Sistemleri cihazlarını kurarak işletmeye alacaktır.
 2. c) İşin süresi: Tasarruf Hakkı Belediyemize ait Sarıkaya Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde kalan karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek üzere kullanılacak Elektronik Denetleme Sistemlerinin, EDS Komisyon Raporunda ve KMZ dosyalarında belirtilen 2 (iki) noktada 2 (iki) adet Ortalama Hız (hız koridoru) İhlal Tespit Sisteminin kurulması ve verilerin Fiber Optik veri transfer yoluyla EDS merkezine aktarılması ve Sarıkaya İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce kullanılması için Emniyet Genel Müdürlüğü birimine teslimi, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde sistemin devreye alınması tarihinden itibaren 7 (yedi) yıl süre ile sözleşme süresinde tüm masrafları firma tarafından karşılanmak üzere; tüm bakım, onarım, sistemin 7 (yedi) gün / 24 (yirmi dört) saat çalışır halde desteğinin verilmesi, ihlallerin ceza makbuzuna dönüştürülmesi için gerekli dokümantasyon vb. işleri yapmak için gerekli personeli çalıştırma işlerinin Yükleniciye ait olmak üzere işletilmesi işi “HASILAT/GELİR PAYLAŞIMI MODELİ” ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile yapılması için ihaleye çıkartılmıştır.

ç)İşin Muhammen Bedeli: 775.132,00.(Yediyüzyetmişbeşbinyüzotuzikilira) TL ‘dir

d)İşin yapılacağı yer: Sarıkaya Belediyesi sınırları içinde KGYS-EDS  komisyon raporunda belirtilen noktalardaki kamera işletim sistemleri.

3- İhalenin

a)İhalenin yapılacağı yer: Sarıkaya Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonu

 1. b) İhale tarihi ve saati: .02.2019 -11.00

4- İhaleye Katılacak İsteklilerden, İhaleye Katılabilmek ve Teklif Verebilmek İçin İstenen Yeterlilik Şartları ve Gerekli Belgeler:

 1. Şirketin kanuni adresini belirten adres beyanı,
 2. Türkiye’de tebligat için adres beyanı,
 3. İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi ve/veya Meslek Odası Belgesi,
 4. İhalenin yapıldığı yıl içerisinde Ticaret, Meslek ve/veya Sanayi Odası’ndan alınmış İhale Yasaklısı olmadığına dair belge
 5. İmza sirküleri,
 6. İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli Ortak Girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi,
 7. Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesi’nden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,
 8. Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,
 9. İsteklinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair beyanlarını içerir beyan yazısı vermesi gerekmektedir.
 10. Geçici teminata ait belge. İş bu şartnamenin 3. Madde (a) bendinde belirtilen tutardan az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. (Banka teminat mektupları süresiz verilecektir).
 11. İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslı,
 12. Sarıkaya Belediyesinden ihale ilan tarihinden sonra alınmış ”borcu yoktur belgesi
 13. İhale konusu yerlerin görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı
 14. Mali durumu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içinde ilgili tek Bankadan alınacak referans mektubu. Yaklaşık yatırım maliyet bedelinin asgari %75’i kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi(teyitli)
 15. İhaleye katılmak isteyen Tüzel Kişiliklerde Şirket Müdürü’nün veya şirket adına ihaleye katılan yetkilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.
 16. İsteklinin önerdiği veya teklif ettiği sistemde kullanılacak tüm elektronik bileşen ve saha ürünlerin satış, kurulum, işletim ve bakımı için yetki belgesi; İsteklinin üretici, yetkili satıcı olduğuna veya bu konuda kendisine yetki verildiğine dair belge sunulacaktır. Şayet yetki veren Kurum Üretici değilse, Yetki veren Kurumun da Yetkili Satıcı olduğuna dair üretici ve/veya distribütörden alacağı yetki belgesi de teklifle birlikte teslim edilecektir. (Üretici veya yetkili satıcı belgesi). Ürünlerle ilgili yetki belgesi bulunmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 17. İstekliler EDS bileşenlerinin ve ürünlerinin üretici veya kanuni temsilcisinden alınmış bu sistemleri 7 (yedi) yıl süre ile garanti ve garanti sonrası servis bakım, onarım hizmetlerini vermeye yetkili olduğuna dair yetki belgelerini teklifleri ile birlikte sunacaktır.
 18. İsteklilerin önerdiği ve teklif edilen ürünlerin teknik dokümanlarına ait (bilgi, veri, belge, tanıtım ve broşürler) teklifle birlikte verilecek ve ürün dokümanlarında hangi ürün teklif edildiği katalog üzerinde gösterilecektir.
 19. İhaleye katılacak istekliler tarafından bu ihaleye ait
  İdari Şartname ve
  ii.         TeknikŞartname her sayfasını “Okudum ve anladım.” olarak ıslak imzalı ve kaşeli olarak teklif dosyasına konulacaktır.
 20. İsteklilerin önerecekleri EDS cihazlarını tedarik edecekleri firmada “Elektronik Denetleme Sistemleri” veya “Yazılım, Donanım Geliştirme ve Elektronik Tasarım Hizmetleri” konusunda ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Sertifikasına sahip olacak ve ihale dosyalarında sunacaklardır. İlgili belge Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) veya yabancı ülkelerdeki Akreditasyon kurumları tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme firmaları tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Onaylı olmayan belgeler değerlendirme dışı kalacaktır.
 21. İsteklilerin önerecekleri EDS cihazlarını tedarik edecekleri firmada “Elektronik Denetleme Sistemleri” ve “Yazılım, Donanım Geliştirme ve Elektronik Tasarım Hizmetleri” konusunda ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olacak ve ihale dosyalarında sunacaklardır. İlgili belge Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) veya yabancı ülkelerdeki Akreditasyon kurumları tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme firmaları tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Onaylı olmayan belgeler değerlendirme dışı kalacaktır.
 22. İsteklilerin önerecekleri EDS cihazlarını tedarik edecekleri firmada “Elektronik Denetleme Sistemleri” ve “Yazılım, Donanım Geliştirme ve Elektronik Tasarım Hizmetleri” konusunda OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olacak ve ihale dosyalarında sunacaklardır.
 23. İstekliler ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Sertifikasına sahip olacak ve ihale dosyalarında sunacaklardır. (İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortaklardan en az birinin bu belgeye sahip olması ve ihale komisyonuna ibrazı zorunludur) İlgili belge Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) veya yabancı ülkelerdeki Akreditasyon kurumları tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme firmaları tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Onaylı olmayan ve tarihi geçmiş belgeler değerlendirme dışı kalacaktır.
 24. İstekliler ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olacak ve ihale dosyalarında sunacaklardır.
 25. İstekliler OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olacak ve ihale dosyalarında sunacaklardır.
 26. 5- Söz konusu ihale; ilgili emniyet teşkilatı birimi görevlilerince imzalanıp, onaylanan trafik ihlalleri listesindeki trafik idari para cezaları toplamının %30’u oranındaki sistem kullanım hizmet bedelinin tutarı takip eden ayın sonuna kadar Belediyeye ödenecektir. Sistem kullanım hizmet bedeli payı üzerinden hasılat paylaşımı esasına göre, Yükleniciye belediyece verilecek hasılat payı paylaşılmasına dönük olup, 09.2016 gün ve 29824 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan “6745 Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 30. Maddesi” hükmü çerçevesinde “Belediyelere ödenecek tutar, elektronik sistemlerin yatırım maliyetine ulaşıncaya kadar %30, sonrasında %15 olarak uygulanır.” ibaresine istinaden yüklenicinin yaptığı yatırım maliyeti çıkana kadar alınacak % 30 dilimin % 20 Yükleniciye % 10 Belediyemize kalacaktır. Yatırım maliyeti çıktıktan sonra hasılat paylaşım oranı Belediyemize ödenecek olan % 15 oranın, % 9’dan fazla olmamak üzere eksiltme yapılarak ihale yapılacaktır.

6– İhale şartnamesi Yazı İşleri Müdürlüğü ihale biriminde mesai saatleri içinde bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılmak isteyen istekliler 500 TL (KDV DÂHİL) şartname bedelini ödeyerek ihale dokümanını satın almak zorundadır.

6- Teminat miktarları; a. Geçici Teminat Miktarı, Muhammen Bedelin en az %3‘ üdür  (23,260,00TL)

 1. Kesin Teminat Miktarı, Muhammen Bedelin en az %6‘ sıdır. (46.510,00 TL)
 2. İsteklilerin geçici teminat olarak bankalardan alarak sunacakları banka teminat mektubu süresiz olacaktır.

ç. Bankalarca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafında Belediyemize ihale dosyasının teslim edileceği tarih ve saate kadar yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz.

7– İhaleye katılacak istekliler  tekliflerini 11.02.2019 Pazartesi Günü saat 10,00 ‘a kadar, ihalenin yapılacağı adresteki Yazı İşleri Müdürlüğü İhale birimine sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler dikkate alınmayacaktır

8-Belediye Encümeni, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29. Maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

 

Av.Ömer AÇIKEL

Belediye Başkanı

Hakkında Mustafa TEK

Ayrıca bakın

İLAN SARIKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ            L           A           N      SARIKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Belediyemiz tarafından İlçemizin Bahçelievler Mahallesinde bulunan YENİ TERMİNAL …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir