Anasayfa / Resmi İlanlar / İLAN KARAYAKUP BELEDİYESİNDEN

İLAN KARAYAKUP BELEDİYESİNDEN

KARAYAKUP BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

 KARAYAKUP BELEDİYE BAŞKANLIĞI 100M3 LÜK SU DEPOSU YAPIM İŞİ

 KARAYAKUP BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

KARAYAKUP BELEDİYE BAŞKANLIĞI 100M3 LÜK SU DEPOSU yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası  :           2021/244175

1-İdarenin

 1. a) Adresi : BELEDİYE HİZMET BİNASI BELEDİYE BULVARI 81 66680 SARIKAYA/YOZGAT
 2. b) Telefon ve faks numarası : 3547988001 – 3547988079
 3. c) Elektronik Posta Adresi : karayakupbelediyesi@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi   :           https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu yapım işinin

a)Niteliği, türü ve miktarı        :           KARAYAKUP BELDESİ ÇIKRIKÇI MAHALLESİ 100 M3 LÜK SU DEPOSU YAPIM İŞİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Yapılacağı yer : KARAYAKUP BELDESİ ÇIKRIKÇI MAHALLESİ

c)İşe başlama tarihi     :           Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi    :           Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

 

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : KARAYAKUP BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 2. b) Tarihi ve saati : 05.2021 – 11:00

 

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Kamu veya özel sektöre bedel ,içeren tek sözleşme ile taahhüt kapsamında gerçekleştirilmiş BIII Grubu  Bina işleri benzer iş olarak değerlendirilecektir.

Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğ’inde belirtilen; (C) I. Grup: Sıhhı Tesisat  İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

B-III grubu bina işleri kapsamında bulunan (C) I. Grup : Sıhhı Tesisat İşleri için Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğ’inin 2.5 maddesi uyarınca değerlendirme yapılacaktır.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Mezuniyet belgeleri/diplomalar: Fakültelerin Makine Mühendisliği bölümünden mezun olanların diplomaları ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Fakültelerin İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olanların diplomaları, ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 2. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KARAYAKUP BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 3. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 4. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
 5. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 6. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

                                                                                                                     

                                                                                                          A.Dursel ERDOĞAN

                                                                                                           Belediye Başkanı

Hakkında Mustafa TEK

Ayrıca bakın

T.C. SARIKAYA İCRA DAİRESİ 2022/29 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Örnek No:55* T.C. SARIKAYA İCRA DAİRESİ 2022/29 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.